Ogłaszamy nabór wierszy do III edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poezji im. Pabla Nerudy

Fundacja Kultury AFRONT zaprasza do udziału w III edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poezji im. Pabla Nerudy.
(Uwaga – konkurs organizowany jest w cyklu dwuletnim – rozstrzygnięcie odbędzie się w końcu 2022 r.)
Uczestników prosimy o nadesłanie zestawu 3 wierszy niepublikowanych w wydawnictwach zwartych (książki, czasopisma) i nienagradzanych w innych konkursach, o dowolnej tematyce, w 3 identycznych zestawach. Utwory powinny być opatrzone godłem (pseudonimem). W osobnej kopercie, również z tym samym godłem, należy umieścić dane autora – imię, nazwisko, adres mailowy, numer telefonu, krótką notkę biograficzną.
Uwaga: obowiązuje opłata konkursowa w wysokości 30 zł.
Pieniądze prosimy wpłacać na konto Fundacji Kultury AFRONT: Bank Pekao SA 08 1240 4966 1111 0010 7028 1339 (z zaznaczeniem: „Opłata za konkurs im. P. Nerudy”). Nieuiszczenie opłaty i przysłanie zestawu nieregulaminowego powoduje jego dyskwalifikację. Kopię dowodu opłaty konkursowej należy dołączyć do koperty z danymi osobowymi.
Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres: Fundacja Kultury AFRONT, ul. Wiśniowa 7A, 32-332 Bukowno.
Termin nadsyłania zestawów to 15 września 2022 roku (decyduje data stempla pocztowego).
Niespełnienie któregokolwiek z ww. warunków jest równoznaczne z nieuwzględnieniem zestawu w konkursie. Nadesłane zestawy nie będą zwracane.
Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie koniecznym do prawidłowej współpracy z Organizatorem, zgodnie z Ustawą RODO z 10 maja 2018 r.
Jury po wnikliwym zapoznaniu się z treścią nadesłanych zestawów i obradach wybierze laureata i maksymalnie dwóch autorów wyróżnionych. Laureat oraz autorzy wyróżnieni zostaną powiadomieni telefonicznie i mailowo.
Nagrody w wysokości :
1 miejsce – 500 złotych
2 wyróżnienia – po 200 złotych
zostaną przyznane podczas finału II OKP im. Pabla Nerudy, który odbędzie się w październiku 2022 roku (termin i adres podane zostaną później). Organizatorzy nie ponoszą kosztów dojazdu autorów.
Nagrodzone i wyróżnione wiersze opublikowane zostaną na łamach Kwartalnika literacko-artystycznego „Afront”.
Gala będzie wydarzeniem otwartym, serdecznie zapraszamy wszystkich miłośników poezji do wzięcia udziału w tym wydarzeniu.