VII Powiatowy Konkurs Fotograficzny

Przypominamy, że dobiega końca termin składania prac na VII Powiatowy Konkurs Fotograficzny pn. „Moje miasto i mój region w obiektywie: miejsca magiczne – miejsca tajemne”. Organizatorem konkursu jest Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka Filia w Olkuszu. Patronat: Fundacja Kultury AFRONT.

Regulamin:

1. Cele konkursu: utrwalenie piękna, krajobrazu ziemi olkuskiej, prezentacja ciekawych i nieznanych miejsc przyrody, upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży sztuki fotografowania.

2. Konkurs adresowany jest do uczniów zajmujących się amatorsko fotografowaniem.

3. Ustala się następujące kategorie wiekowe:

I kategoria wiekowa: uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych,

II kategoria wiekowa: młodzież gimnazjalna,

III kategoria wiekowa: uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.

4. Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie 2 prace fotograficzne, obowiązkowo w dwóch wersjach: papierowej i elektronicznej.

5. Zdjęcie w wersji papierowej: 21cm x 29,7 cm (A 4) dostarczone w płaskich, sztywnych opakowaniach / należy nadsyłać w nieprzekraczalnym terminie do 31 października 2017 roku na adres: PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA W KRAKOWIE, FILIA W OLKUSZU, ul. K.K. Wielkiego 43, 32-300 Olkusz lub dostarczyć osobiście pod ww. adres.

6. Zdjęcie w wersji elektronicznej w formacie jpg 1600×1200 pikseli należy przysłać na adres Biblioteki: filia.olkusz@pbw.edu.pl do 31 października 2017 roku.

7. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie prace dotychczas nigdzie niepublikowane i nienagradzane.

8. Nadesłane prace należy opisać drukowanymi literami (tytuł pracy, imię i nazwisko autora, nazwa szkoły, klasa, a także imię i nazwisko opiekuna, który sprawuje pieczę nad przeprowadzeniem konkursu w danej szkole).

9. Do nadesłanych prac należy dołączyć wypełnioną kartę zgłoszenia.

10. Prace, które nie spełnią zasad uczestnictwa oraz zostaną dostarczone po terminie, nie będą przedkładane ocenie jury.

11. W każdej kategorii przyznane będą: I, II, i III nagroda. Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród.

12. Zdjęcia przechodzą na własność Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej Filia w Olkuszu.

13. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zamieszczania prac w celach popularyzatorskich i reklamowych na stronie internetowej http://pedagogiczna.olkusz.pl oraz do wykorzystywania przy organizacji innych wystaw niż pokonkursowa wystawa zdjęć.

14. Pokonkursowa wystawa zdjęć będzie miała miejsce w Bibliotece Pedagogicznej w Olkuszu od 15 listopada 2017 roku do 31 stycznia 2018 roku.

15. Autor prac przysłanych na konkurs zapewnia, że osoby uwiecznione na zdjęciach wyrażają zgodę na ich publiczną prezentację zgodnie z prawem.

16. Zwycięzcy zostaną osobiście powiadomieni przez organizatora konkursu.

17. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej www.pedagogiczna.olkusz.pl do końca listopada 2017 roku.

18. O sprawach nie objętych regulaminem rozstrzygnie Jury.

Kontakt: filia.olkusz@pbw.edu.pl
tel.: 32/ 643 13 84

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO2017

karta zgłoszenia

(fot. Jagoda Turska, laureatka ubiegłorocznej edycji konkursu, uczennica SP nr 4 w Olkuszu)