|

DARIUSZ J. “DRAYER” DRAJEWICZ – „SOMALIA. BLACK HAWK DIED”

Nakładem Fundacji Kultury AFRONT ukazał się właśnie anglojęzyczny album fotografii Dariusza J. „Drayera” Drajewicza, pt. SOMALIA. BLACK HAWK DIED. Zdjęcia znajdujące się w wydawnictwie zostały wykonane w 2021 roku w Mogadiszu, Kismaju i Eyl.

Oddajmy głos Autorowi tej wyjątkowej publikacji:

„Niniejszy zbiór fotografii, który opatrzyłem tytułem SOMALIA. BLACK HAWK DIED, został wykonany w Somalii: Mogadiszu, Kismaju i Eyl w 2021 r., a więc w podwójnie trudnym czasie, mając na uwadze, po pierwsze, poziom bezpieczeństwa
w Somalii, a właściwie jego iluzji, a po drugie, stan zagrożenia epidemicznego z powodu ostrej choroby zakaźnej (COVID-19).

Ta kolekcja obrazów to deskrypcja kraju, w którym szukałem degradacji Zachodu, jego upokorzenia i regresu, a jednoczenie hibernacji pozostałości zwesternizowanych, cywilizacyjnych stygmatów. To rodzaj fotograficznej inwentury stanu rozkładu państwa, histerycznego braku bezpieczeństwa i nihilistycznej konfliktowości klanowej.

To wreszcie forma fotograficznego protokołu o współczesnej apokaliptycznej drodze ku nieodwracalnej kakotopii, w którym to modelu stosunki społeczne opierają się na czynieniu zła.

SOMALIA. BLACK HAWK DIED stanowi intencjonalne nawiązanie do filmu Ridleya Scotta BLACK HAWK DOWN z 2001 roku, ilustrującego bitwę o Mogadiszu w 1993 roku i upadek helikopterów BLACK HAWK. Jest to jedyny obraz Somalii prezentowany w naszej współczesnej kulturze, a mimo to stworzony poza Somalią.

Film ten posłużył w mojej pracy jako nośnik tytułowego BLACK HAWKA, usidlonego przez Somalijczyków symbolu potęgi Zachodu, który u Scotta upadł (DOWN), zaś w mojej pracy jego ikona obumarła (DIED).

Odwołanie do obrazu Scotta, to korelacja odnośnie do treści i formy. Treścią jest Somalia, ale w mojej pracy, jak też i w opozycji do Scotta, jest ona relacjonowana dosłownie z niej samej. U Scotta takiej Somalii nie ma. Jego film powstał w Maroku. W jego dziele Rabat i Sale starają się tylko imitować Mogadiszu.

Związek formalny moich fotografii z dziełem Scotta ma charakter szczególny i polega na zastosowaniu formatu obrazu: 2,39 : 1, który odpowiada anamorfotycznemu wymiarowi zapisu stosowanemu we współczesnym kinie. Format ten został wykorzystany w filmie Scotta BLACK HAWK DOWN i stanowi dominium formalne w moim zbiorze fotografii SOMALIA. BLACK HAWK DIED”.

This collection of photographs, entitled SOMALIA. BLACK HAWK DIED, was taken in Mogadishu, Kismayo and Eyl, Somalia, in 2021. Taking into account the level of security in Somalia, or rather the illusion of it, as well as the state of emergency due to an acute infectious disease epidemic (COVID-19), 2021 was a doubly difficult time.

This collection of pictures is a chronicle of the country where I sought the degradation of the West, its humiliation and regression, and the hibernation of the remains of Westernized civilization stigmas. It is a form of photographic inventory depicting the state of decay, hysterical insecurity and nihilistic clan conflict.

Finally, it is a form of photographic report on the contemporary apocalyptic road towards an irreversible kakotopia, in which social relations are rooted in evil.

SOMALIA. BLACK HAWK DIED is an intentional allusion to Ridley Scott’s film BLACK HAWK DOWN from 2001 which illustrates the battle of Mogadishu in 1993 and the fall of BLACK HAWK helicopters. It is the one image of Somalia presented in our contemporary culture, yet created outside of Somalia.

The film’s eponymous BLACK HAWK, a symbol of power of the West ensnared by Somalis, collapsed in Scott’s work (DOWN), whereas its icon perished in my photographic collection (DIED).

The references to Scott’s film are correlated in terms of content and form. The content is Somalia, but in opposition to Scott, in my photographs Somalia is described straight from Somalia.
There is no such Somalia in Scott’s film.
His film was made in Morocco. In Scott’s movie, Rabat and Sale try to imitate Mogadishu.

The formal relationship between my photographs and Scott’s film is a special one. My work consists with the image format: 2.39: 1, the anamorphic dimension of the image recording used in contemporary cinema. This format was used in Scott’s film BLACK HAWK DOWN, and as a formal dominium in my collection of photographs SOMALIA. BLACK HAWK DIED”.

Dariusz J. “Drayer” Drajewicz

Fotografik

(Akademia Fotografii w Warszawie, Studium Fotografii Związku Polskich Artystów Fotografików w Warszawie,
Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie specjalizacja z filmoznawstwa), uczestnik wystaw fotograficznych i autor zbiorów fotografii (m.in. arabskojęzycznego albumu: البائدة المدن [Miasta Niezmartwychwstałe], 2021; anglojęzycznego albumu: Somalia. Black Hawk Died, 2023), reportaży, fotoreportaży podróżniczych
oraz podcastów radiowych emitowanych w cyklu: Apokalipsa Trzeciego Świata, dr nauk prawnych (Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie), podróżnik (przebywał w ponad 100 krajach świata).

Art photographer
(Academy of Photography in Warsaw, Photography School of the Association of Polish Art Photographers in Warsaw,
Institute of Art of the Polish Academy of Sciences in Warsaw with a specialization in filmology), a participant of photo exhibitions and an author of photography collections (especially the Arabic-language album:
البائدة المدن [Unresurrected Cities], 2021; the English-language album: Somalia. Black Hawk Died, 2023), travel reports, and photojournalism as well as the author of the radio podcasts series: the Third World Apocalypse, PhD in law (the Institute of Law Studies of the Polish Academy of Sciences in Warsaw), traveler (has been to over 100 countries around the world).

Publikację można nabyć, składając zamówienie na adres mailowy: afront.fundacja@wp.pl wraz z dokonaniem wpłaty na konto bankowe Fundacji: Bank Pekao SA, nr rachunku bankowego:

08 1240 4966 1111 0010 7028 1339.

Cena egzemplarza: 399 zł (+ 20 zł koszt wysyłki)

Przesyłki wysyłamy po zaksięgowaniu wpłaty na koncie bankowym Fundacji.

Koszt wysyłki za granicę ustalany jest indywidualnie.