I Ogólnopolski Konkurs Poezji im. Pabla Nerudy – ogłoszenie

fot. Internet

Fundacja Kultury AFRONT zaprasza do udziału w I edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poezji im. Pabla Nerudy. Pomysł jego zorganizowania zrodził się z osobistych fascynacji organizatorek osobą noblisty, jego ponadczasową twórczością, szeroką tematyką utworów i jej nowoczesnym ujęciem. Neruda zasłużył na więcej uwagi oraz na promowanie jego wyjątkowej poezji w naszym kraju.

Uczestników prosimy o nadesłanie zestawu 3 wierszy niepublikowanych w wydawnictwach zwartych (książki, czasopisma) i nienagradzanych w innych konkursach, o dowolnej tematyce, w 3 identycznych zestawach. Utwory powinny być opatrzone godłem (pseudonimem). W osobnej kopercie, również z tym samym godłem, należy umieścić dane autora – imię, nazwisko, adres mailowy, numer telefonu, krótką notkę biograficzną.

Uwaga: obowiązuje opłata konkursowa w wysokości 20 zł. Pieniądze prosimy wpłacać na konto Fundacji Kultury AFRONT: Bank Pekao SA 08 1240 4966 1111 0010 7028 1339 (z zaznaczeniem: „Opłata za konkurs im. P. Nerudy”). Nieuiszczenie opłaty i przysłanie zestawu nieregulaminowego powoduje jego dyskwalifikację. Kopię dowodu opłaty konkursowej należy dołączyć do koperty z danymi osobowymi.

Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres: Fundacja Kultury AFRONT, ul. Wiśniowa 7A, 32-332 Bukowno.

Termin nadsyłania zestawów to 31 października 2017 roku (decyduje data stempla pocztowego).

Niespełnienie któregokolwiek z ww. warunków jest równoznaczne z nieuwzględnieniem zestawu w konkursie. Nadesłane zestawy nie będą zwracane.

Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie koniecznym do prawidłowej współpracy z Organizatorem, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135).

Jury w składzie: Karina Stempel, poetka, filolog i tłumacz, oraz Iwona Młodawska-Waterson, poetka, filolog i tłumacz, po wnikliwym zapoznaniu się z treścią nadesłanych zestawów i obradach wybierze laureata i maksymalnie dwóch autorów wyróżnionych. W tegorocznej edycji konkursu, a także w kolejnych edycjach zasiądzie również trzecia osoba, którą każdorazowo będzie inny, zaproszony poeta.

Laureat oraz autorzy wyróżnieni zostaną powiadomieni telefonicznie i mailowo.

Nagrody w wysokości :

1 miejsce – 500 złotych

2 wyróżnienia – po 200 złotych

zostaną rozdane podczas finału I OKP im. Pabla Nerudy, który odbędzie się w Olkuszu, na początku grudnia 2017 roku (termin i adres podane zostaną później). Organizatorzy nie ponoszą kosztów dojazdu autorów.

Nagrodzone i wyróżnione wiersze opublikowane zostaną na łamach Kwartalnika literacko-artystycznego „Afront”.

Gala będzie wydarzeniem otwartym, serdecznie zapraszamy wszystkich miłośników poezji do wzięcia udziału w tym wydarzeniu.

Pablo Neruda fot. Internet